ACSFotografie-35970_cropped
DSC_0147_cropped
photo_cam2_doorsnede
acsfotografie-002715_1_20160309_120959
Projectnaam
Projectnaam
Projectnaam
Projectnaam
BergWater Logo

Expertise

Mijn technische expertise ligt met namebinnen de constructieve waterbouw op het gebied van sluizen, gemalen, afmeersteigers en kadewerken voor (zee)schepen. Daarnaast beschik ik over veel ervaring op het gebied van UAV en UAV-gc contracten. Zowel EMVI als BVP zijn voor mij vertrouwde contractvormen. Tevens richt ik mij op het terugdringen van faalkosten door het verbeteren van bedrijfs- en ontwerpprocessen.

Lees meer

Kenmerkende werkwijze

• Enthousiast, gedreven
• Humor, plezier
• Actie vanuit overzicht, analytisch sterk
• Planmatig zonder dwang
Referenties

Wie is Ronald van den Berg

Ik werkte zo’n 30 jaar met plezier en enthousiasme bij aannemers en adviesbureaus in verschillende leidinggevende posities op zowel afdelings- als directieniveau. Inmiddels lever ik mijn bijdrage aan technisch / waterbouwkundig georiënteerde bedrijven / organisaties en mensen om tot hun doelen te komen. Mijn opdrachten bestaan in de meeste gevallen uit een combinatie van zowel een technische als een bedrijfsorganisatorische component.

Over mij

Interim-management

Interim-management

Bij interim-projecten kan er, wanneer hier aanleiding voor is, een (quick) scan van een afdeling of bedrijf worden uitgevoerd. Hierbij is het uitgangspunt om allereerst een goed beeld te krijgen van de cultuur, structuur en de wijze waarop HRM functioneert. Op basis van dit resultaat wordt gekeken waar een eventuele ontwikkelbehoefte ligt. Hiervoor geldt in eerste instantie dat vanuit het management helderheid moet zijn over de te volgen strategie, gebaseerd op een scherpe missie en visie.

Tendermanagement

Tendermanagement

BergWater heeft ruime ervaring opgedaan met het aansturen of een bijdrage leveren aan diverse multidisciplinaire / complexe tenders. Het aansturen van een tenderteam vraagt diverse vaardigheden van de tendermanager om succesvol te zijn. Naast een goed overzicht moet de tendermanager tegelijkertijd in staat zijn om door het exploreren van de kwaliteiten van het team, verantwoorde besluiten te kunnen nemen die aansluiten bij de klantvraag en de bedrijfsstrategie. Door het kunnen verbinden van de verschillende vakdisciplines is er een belangrijke basis voor succes aanwezig.

Ontwerpleiding

Ontwerpleiding

Een optimaal ontwerp in relatie tot de bouwkosten. Door de vele jaren ontwerpervaring in combinatie met de realisatie van projecten is BergWater in staat om kritieke punten in de uitvoering al in een vroeg stadium van de ontwerpfase boven tafel te krijgen. Feit is dat waar we denken dat er geen enkel risico is hier juist extra aandacht aan wordt besteed tijdens de tender en in de ontwerpfase. BergWater vervult bij voorkeur in de ontwerpfase een coachende rol zodat de organisatie de ervaring van BergWater maximaal eigen kan maken.

Innovatiemanagement

Verandermanagement

BergWater staat een organisatie graag bij in de uitwerking cq. implementatie van nieuwe concepten en werkwijzen. Dit type project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het management. Het management kan zich hierbij blijven richten op de dagelijkse werkzaamheden en BergWater heeft haar focus op de nieuwe werkwijze. Vaak gaat het hierbij om het veranderen van houding en gedrag waarbij elke medewerker zich opnieuw bewust wordt van zijn of haar eigen functioneren en deze weer laten aansluiten op de nieuwe werkwijze.

Ronald heb ik leren kennen als en enthousiast en gedreven tendermanager die niet zozeer als manager op de voorgrond treedt, maar nadrukkelijk waarneemt hoe het team zich ontwikkelt, mensen er bij betrekt en er voor zorgt dat zonder “dwang” de voorgang tot op detail niveau wordt bewaakt zodat het doel met elkaar wordt gehaald. Mede hierdoor hebben wij als combinatie Van Heteren / Jansen Venneboer een goede score gehaald bij de tender Sluis Assen en een winnende beoordeling bij de BVP tender Flexibele Hoogwaterkering Spakenburg.

Herman Asbroek – Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V.

Met Ronald hebben we op een zeer plezierige en openhartige wijze kunnen samenwerken in een tweetal tenders. Het betrof zowel een EMVI op het gebied van beheer en onderhoud voor de provincie Zuid-Holland als een BVP voor het dijkversterkingsproject voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Het constructief en creatief meedenken en zich goed kunnen verplaatsten in de belangen van de klant en ons als aannemer zijn sterke punten van Ronald.”

Huibert van der Ven – Algemeen directeur, Van der Ven

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Aanleg persleiding door primaire kering

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Uitstroomconstructie persleiding (dome)

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Realisatie boezemgemaal

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster Doorsnede

Gemaal J.J.J.M. van der Burg, Monster

Missie en visie

Na zowel aan de kant van de aannemer als aan de kant van de opdrachtgever/adviseur vele jaren met plezier en enthousiasme te hebben gewerkt, was de tijd rijp om mijn opgedane ervaring in de constructieve waterbouw op een andere manier in te gaan zetten. Hierbij is de naam BergWater een logische samenvoeging van een achternaam met als voornaamste expertise watermanagement. Daarnaast staat BergWater voor rust, stabiliteit en betrouwbaarheid, maar ook voor versnelling en gecontroleerde actie wanneer de situatie er om vraagt. Niet gebaseerd op opportunisme maar gebaseerd op realisme en met een gezonde dosis ondernemersmentaliteit. BergWater opereert bij voorkeur op de faseovergangen van beleid / strategie naar de concrete werksituatie of van contract naar realisatie. De praktijk leert dat op deze faseovergangen er regelmatig wrijving ontstaat met onnodig veel faalkosten en afbreuk van het gewenste resultaat tot gevolg. Hier een constructieve bijdrage aan leveren als interim manager is een belangrijke driver voor het ontstaan van BergWater. De focus met name op de constructieve water(bouw) gerelateerde projecten of organisaties. De interim opdrachten kunnen strategisch, commercieel of technisch van aard zijn. Hierbij kan het gaan om verandertrajecten op afdelingsniveau tot de aansturing van een (tijdelijke) projectorganisatie.

Missie

Groei door evenwichtige ontwikkeling.

Visie

Groei is meer dan een toename van omvang of aantallen. Groei staat bij BergWater voor de evenwichtige ontwikkeling van zowel de mensen binnen een organisatie als de organisatiesystemen. Kortom voor investeren in alle facetten van een organisatie, waarbij de focus ligt op ondernemerschap, personeelsontwikkeling, structuurontwikkeling en externe samenwerking. Met als resultaat een uitgebalanceerde en krachtige organisatie die in staat is om met plezier projecten met meerwaarde voor de klant te realiseren op basis van een gezond rendement.

Strategie

Om de visie te realiseren zijn er een aantal kernwaarden die BergWater belangrijk vindt: een transparante wijze van werken, vertrouwen, wederzijds respect, een integere werkwijze de wil om er samen voor te gaan, humor. Wanneer dit aanwezig is of de wil om hieraan te werken en met het oog gericht op de interne organisatie en de externe omgeving, ligt er een prima basis om zowel op organisatie- als op projectniveau succesvol te zijn.

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Aanleg sluiskolk

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Realisatie sluishoofd

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Plaatsen houten puntdeuren

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Restauratie valbrug

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Aanleg sluiskolk

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Bouw bedieningsgebouw

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Realisatie hardhouten fuikconstructie sluis

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond Inbedrijfsstelling schutsluis

Nieuwbouw sluis Zeven, Helmond

Diensten

Interim-management

Door langdurige ervaring op leidinggevende posities op zowel afdeling- als directieniveau is BergWater in staat om in korte tijd een overall beeld te krijgen van het functioneren van afdeling of organisatie. Bij interim-projecten op managementniveau kan er, wanneer hier aanleiding voor is, een (quick) scan van afdeling of bedrijf worden uitgevoerd. Hierbij is het uitgangspunt om allereerst een goed beeld te krijgen van de cultuur, structuur en de wijze waarop HRM functioneert. Op basis van dit resultaat wordt gekeken waar een eventuele ontwikkelbehoefte ligt. Vervolgens wordt gekeken op welke onderdelen een bijdrage is gewenst. Het kan hierbij gaan om:

 • Ontwikkelen van afdeling of organisatie
 • Bijdrage leveren op het gebied van de missie, visie en strategie van de organisatie;
 • Verbetertrajecten op het gebied van het bedrijfsproces;
 • Het (her) positioneren van de organisatie in de markt;
 • Cultuurveranderingen;
 • Reorganisatietrajecten;
 • Faalkosten reductie

Bij al deze trajecten geldt dat BergWater er op gericht is dat een medewerker een bijdrage moet leveren aan de meerwaarde of toegevoegde waarde van de organisatie. Hiervoor geldt in eerste instantie dat vanuit het management volstrekte duidelijkheid moet zijn over de te volgen strategie, gebaseerd op een heldere missie en visie. moet kunnen blijven spiegelen.

Tendermanagement

BergWater heeft ruime ervaring opgedaan met het aansturen of een bijdrage leveren aan diverse tenders / UAV-gc contracten zowel EMVI als BVP. Het aansturen van een tenderteam vraagt diverse vaardigheden van de tendermanager om succesvol te zijn. Naast een goed overzicht moet de tendermanager tegelijkertijd in staat zijn om op basis van de kwaliteiten en input van het team, verantwoorde besluiten kunnen nemen die aansluiten bij de bedrijfsstrategie. De diversiteit van een team speelt hierin dan ook een grote rol in. Een combinatie van denkers en doeners, van innovatieve denkers tot gedegen technische medewerkers zijn een belangrijke bijdrage om succesvol te zijn. Het is aan de tendermanager de taak om deze verscheidenheid te herkennen en zo aan te sturen dat elk teamlid doordrongen is van zijn/haar bijdrage. Elk teamlid moet zich realiseren dat er een bijdrage wordt geleverd aan een groter geheel en dat hij of zij leert denken vanuit klantwaarde en niet vanuit het laagsteprijs principe. BergWater is bekend met de relatief veilige wereld van de adviseur en weet tegelijkertijd ook op basis van soms beperkte informatie welke grote (inkoop)risico's een aannemer loopt. BergWater is zich er van bewust dat bij tendertrajecten er een nauwe samenwerking moet zijn tussen de adviseur en het bedrijfsbureau /calculatie.

Ontwerpleiding

Een optimaal ontwerp in relatie tot de bouwkosten. Door de vele jaren ontwerpervaring in combinatie met het realiseren van projecten is BergWater goed in staat om de kritieke punten tijdens de ontwerpfase tijdig boven tafel te krijgen. Voor BergWater is in dit type projecten vooral een coachende rol weggelegd en wordt er gezocht naar de vraag achter de vraag. Ook het verbinden van de zogenaamde "silo's" van expertise is bij met name de complexere projecten een belangrijke sleutel tot succes. Ook hier geldt dat samenwerking meer is dan horen en zien. Teamleden moeten er ook daadwerkelijk proactief naar handelen.

Jetty steiger, Terneuzen Bestaande situatie

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Aanbrengen buispalen

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Aanbrengen betonsloven

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Aanbrengen betonsloven

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Aanbrengen betonsloven

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Aanbrengen betonsloven

Jetty steiger, Terneuzen

Jetty steiger, Terneuzen Plaatsen loopbordessen

Jetty steiger, Terneuzen

Een greep uit referenties

van Heteren Rijnland Tebezo Jansen-Venneboer

Aletta van Aalst & Partners Van der Ven Royal Smals Aggeres Frans Beune

Ronald van den Berg

Mijn naam is Ronald van den Berg. Ik werkte 30 jaar met plezier en enthousiasme bij aannemers en adviesbureaus in verschillende leidinggevende posities op zowel afdelings- als directieniveau. In 2012 was de tijd rijp om mijn opgedane ervaring in de constructieve waterbouw in te zetten in mijn eigen onderneming Bergwater.

Ervaring

Groei is meer dan een toename van omvang of aantallen. Groei staat bij BergWater voor de ontwikkeling van zowel de mensen binnen een organisatie als de organisatiesystemen. Kortom het gaat om investeren in alle facetten van een organisatie met de focus op ondernemerschap, personeelsontwikkeling, structuurontwikkeling en externe samenwerking. Met als resultaat een uitgebalanceerde en krachtige organisatie die in staat is om projecten met meerwaarde voor de klant te realiseren op basis van een gezond rendement.

Waar opereert BergWater

Ik ondersteun bij voorkeur op de overgang van beleid/strategie naar de concrete werksituatie of van contract naar realisatie. Mijn ervaring leert dat er op deze overgangen regelmatig wrijving ontstaat, met als gevolg onnodig veel kosten en afbreuk van het beoogde resultaat. Hier een constructieve bijdrage aan leveren als intermediair is een belangrijke drijfveer voor het ontstaan van BergWater.

RvdBerg-medium

Boezemgemaal Katwijk Ontwerp door Aletta van Aalst & Partners

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Ontwerp door Aletta van Aalst & Partners

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Plaatsing van Direct-Drive elektromotor

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Elektrisch gestuurde rem op aandrijfas pomp

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Waaier in pomphuis

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Oorspronkelijke dieselmotor

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Fundatie voormalig stoomgemaal

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Langsdoorsnede over nieuwe pomplijn

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Oude situatie voor de renovatie

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Ontwerp door Aletta van Aalst & Partners

Boezemgemaal Katwijk

Boezemgemaal Katwijk Ontwerp door Aletta van Aalst & Partners

Boezemgemaal Katwijk

Ik heb Ronald leren kennen als een betrouwbare en gedreven tendermanager met een heldere visie. Uitstekend in staat om de klantvraag helder te vertalen in een aanbieding. Bij de verschillende tenders die we met elkaar hebben doorlopen was Ronald altijd in staat om tijdig het juiste product te leveren. Daarnaast hebben wij goed gebruik kunnen maken van zijn brede netwerk van tenderspecialisten.

Karst Beens - Directeur, Tebezo

In 2015 heeft Ronald van den Berg van Bergwater gedurende een periode van ongeveer 7 maanden de herstructurering van ons bedrijfsbureau voor zijn rekening genomen en daarbij tevens de optimalisatie van de tenderprocessen. Ten aanzien van het bedrijfsbureau heeft Ronald meer structuur aangebracht in de wijze van werken en een belangrijke bijdrage geleverd aan het certificeren van Smals Dredging en het implementeren van de procedures en het optimaliseren van de interen processen. Belangrijk onderdeel hierbij was de inrichting en implementatie van het gehele tenderproces. Ronald heeft ervoor gezorgd dat dit een helder proces is geworden met duidelijke verantwoordelijkheden en goed gedefinieerde controle stappen. Ook de kennis tot het met goed resultaat opstellen van tenders in het kader van EMVI, UAV/gc en BVP trajecten is duidelijk verbeterd. Tijdens deze periode is Ronald ook ingezet geweest als tendermanager op grote aanbestedingen zoals bijvoorbeeld de tender “Flevokust” waarin wij samenwerken met Martens en Van Oord en Colijn. Wij zijn erg te spreken over de bijdrage van Ronald aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf.

Frans van der Linden - Algemeen Directeur, Koninklijke Smals

Overige projecten

Nieuwbouw gemaal Veluwe Overzicht nieuw en oud gemaal

Nieuwbouw gemaal Veluwe

Sluis, Lith Vervangen afmeervoorzieningen

Sluis, Lith

Sluis, Lith Vervangen afmeervoorzieningen

Sluis, Lith

Renovatie Zaangemaal, Zaanstad Vervangen kattenrug pomp met aandrijflijn

Renovatie Zaangemaal, Zaanstad

Renovatie Zaangemaal, Zaanstad

Renovatie Zaangemaal, Zaanstad

Flexibele waterkering Voorbeeld flexibele waterkering Spakenburg

Flexibele waterkering

Renovatie Pothoofdkade, Deventer Aanbrengen wrijfgording / afmeervoorziening

Renovatie Pothoofdkade, Deventer

Renovatie Pothoofdkade, Deventer Plaatsen damwandscherm

Renovatie Pothoofdkade, Deventer

Ik ga graag met u in gesprek

Stuur me een email, geef een belletje of vul onderstaand contactformulier in.

Contact

BergWater B.V.

 • Postbus 290,
 • 3970 AG Driebergen-Rijsenburg

 • E-mail:
 • Telefoon: +31 (0)343-75 61 87
 • Mobiel: +31 (0)6-28 88 78 39

Connect

LinkedIn

Contactformulier

*